Algemene verkoopsvoorwaarden Image Energizer BVBA

 1. Onderstaande voorwaarden gelden voor alle verbintenissen tot verkoop of levering van diensten, tenzij schriftelijk andersluidende voorwaarden zouden zijn aanvaard geworden door Image Energizer BVBA.
 2. De offerten, alsmede de aangegeven leveringstermijnen worden enkel als inlichtingen gegeven en kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. Wij zijn enkel gebonden na ondertekening door beide partijen van de overeenkomst.
 3. Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de levering of in de uitvoering der werken moeten ons per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 8 dagen na die levering of uitvoering en alleszins voor het gebruik, de bewerking of de voortverkoop van de goederen of van een gedeelte ervan, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klant.
 4. Aanspraken wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.
 5. Onze waarborg en verbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien de klant de geleverde goederen of diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover ons op de garantie beroepen. Onze verantwoordelijkheid tegen over de klant, om welke reden dan ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke schade inzake exploitatie of gebruik. In geen geval strekt onze verantwoordelijkheid tav de klant zich verder uit dan deze van onze leveranciers. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door derden.
 6. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag, zal van rechtswege, en zonder dat een verdere aanmaning nodig is, een interest van 12% per maand verschuldigd zijn.
 7. In geval onze facturen zonder gegronde reden niet betaald worden op hun vervaldag, wordt hun bedrag ten titel van schadebeding, en zonder dat daartoe een inmorastelling vereist is, vermeerderd met 10%. In dit geval worden alle andere facturen opeisbaar en mag ‘Katja De Langhe’ naar keuze ofwel alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten schorsen, totdat alle openstaande factuurbedragen zijn betaald, ofwel eventuele andere transacties of orders waaraan Image Energizer BVBA nog uitvoering moet geven, zonder ingebrekestelling en zelfs zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen.
 8. Een goedgekeurde drukproef vrijwaart alle verantwoordelijkheid omtrent vergissingen of weglatingen na het drukken vastgesteld. Drukproeven worden enkel op aanvraag geleverd en tegen betaling.
 9. Alle composities door Image Energizer bvba ontworpen blijven eigendom van Image Energizer bvba, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 10. De juiste overeenstemming wat betreft de weergave van de tinten, van de vastheid van de tinten, van de juistheid en de éénvormigheid van de tinten van het papier worden niet gewaarborgd.
 11. Iedere stopzetting van een doorlopende opdracht dient medegedeeld per aangetekende brief.
 12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, of elke andere buitengewone omstandigheid, onafhankelijk van onze wil, in de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 13. Vertraging in de levering of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 14. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om de klant al referentie te gebruiken.
 15. Indien over of naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst geschillen ontstaan, zijn bij uitsluiting de rechtbank van Dendermonde bevoegd, behoudens het recht van Image Energizer bvba om het geschil te doen beslechten door de rechter van de woonplaats van de klant.
 16. Alle met onze firma gesloten verbintenissen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 17. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten, erkent de klant deze voorwaarden te kennen als een integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden.